SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Anbruch [Anfang, Beginn]
Anfang [in allen hd Bed]
Anfang m, Pl.: Anfäng
Anfang m, Pl.: Anfäng
Einstieg [fig]
Anfang m, Pl.: Anfäng
Eintritt [Beginn]
Anfang m, Pl.: Anfäng
Eröffnung [Geschäft, Veranstaltung]
Anfang m, Pl.: Anfäng
Start [Anfang, Beginn]
Anfang m, Pl.: Anfäng
Anfang m, Pl.: Anfäng
Anfang m, Pl.: Anfäng
Adjektive und Adverbien
eingangs [temp]
to Anfang
ursprünglich [zuerst]
to Anfang
zunächst [am Anfang/zuerst]
to Anfang
zunächst [vorerst/vorläufig/einstweilen]
to Anfang
vorneweg [in allen hd Bed]
vun Anfang an
vorweg [von vornherein]
vun Anfang an
Pronomen und Präpositionen
to Anfang vun
eingangs [temp]
to Anfang vun
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang