SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Adjektive und Adverbien
um den Dreh
son ... vun
Pronomen und Präpositionen
ab [lok + temp]
vun ... af
ab [lok + temp]
vun ... an
ab [temp]
vun ... af an
ab [temp]
vun ... op/up
ab [temp]
vun ... op/up an
vun ... af
vun ... an
vun ... af an
vun ... op/up an
vun ... op/up
von dem
vun den m
von dem
vun dat n
von den
vun de m/f/n, pl
von der
vun de f
wegen [aufgrund von, infolge]
vun
Numerale, Partikel u. a.
der (best.art, gen)
vun de f
der (best.art, gen)
vun de m/f/n, pl
des (best.art, gen)
vun den m
des (best.art, gen)
vun dat n
des (best.art, gen)
vun de m (schl)
zum Seitenanfang