SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Pronomen und Präpositionen
vun ... af
vun ... an
vun ... af an
vun ... op/up an
vun ... op/up
södder (alt)
Konjunktionen und Subjunktionen
siet dat
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang