SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
wat rinleggen
een ansmeren
een anmeiern
een belackmeiern
een anschummeln
een överdüveln
een beschummeln
een anföhren
een rinleggen
een anmicheln
een anschieten (salopp)
een beschieten (salopp)
een insepen
een överdrümpeln (hamb)
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang