SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn drangsalieren [in allen hd Bed]
een quälen
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een drangsaleren
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een piesacken
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een trakteren
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een wehdoon
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een weh doon
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een plagen
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een pieren
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een pienigen
jmdn drangsalieren [seelisch]
op/up een rümhacken
jmdn drangsalieren [seelisch]
een schikaneren
jmdn drangsalieren [seelisch]
een triezen
jmdn drangsalieren [seelisch]
een schuregeln
jmdn drangsalieren [seelisch]
een schuriegeln
jmdn drangsalieren [seelisch]
een kujoneren
jmdn drangsalieren [körperlich]
een malträteren
jmdn drangsalieren [körperlich]
een Noot maken
jmdn drangsalieren [jmdn hartnäckig bedrängen]
een tosetten
jmdn drangsalieren [jmdn hartnäckig bedrängen]
een inböten (salopp)
jmdn drangsalieren [jmdn hartnäckig bedrängen]
een tribuleren
zum Seitenanfang