SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
een torechtwiesen
een rünnerputzen
een rünnermaken
een torüchbringen (hamb)
een torechtstuken (salopp)
een torechtstöten (salopp)
een torechtsetten (salopp)
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang