SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Tief [Tiefdruckgebiet]
Deep [εɪ] n, Pl.: Deeps
Tief [Fahrrinne im Wattenmeer]
Deep [εɪ] n, Pl.: Depen
Verben
grüppeln
grüppen
rijolen [ɔʊ]
grüppeln
grüppen
deep plögen
Adjektive und Adverbien
tief [in allen hd Bed]
deep [εɪ]
deep bedröövt
deep anröögt
deep föhlt
deep schockt
deep föhlt
deep [εɪ]
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang