SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Abfall [Abnahme, Rückgang]
Einschränkung [Verringerung]
Verminnern f, Pl.: Verminnern/~s
Verminnern f, Pl.: Verminnern/~s
Verben
jmdn in etw einschränken
een wat verminnern
sich vermindern
sik verminnern
sich verringern
sik verminnern
etw/sich dezimieren
wat/sik stark verminnern
etw beschränken [etw verringern]
wat verminnern
etw einschränken [etw verringern]
wat verminnern
etw reduzieren [etw verringern/vermindern]
wat verminnern
wat verminnern
wat verminnern
etw zurückschrauben [etw kürzen]
wat verminnern
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang