SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Riek n, Pl.: Rieken
Adjektive und Adverbien
riek an Energie
riek an Infäll
riek an Bifäll
riek an Ideen
riek an Nährstoffen
reich [reich an Geld u. Gut]
riek
riek an Suerstoff
riek
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang