SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Dutt m, Pl.: Dütt/Dutten/Dutts
Hupen m, Pl.: Hupens
Hümpel m, Pl.: Hümpels
Huup m (schl-holst, selten), Pl.: Hüüp
Hoop m, Pl.: Hööp
Hopen [ɔʊ] m, Pl.: Hopens
Schoof [ɔʊ] n, Pl.: Schööv/Schoven
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang