SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn beruhigen [allg]
een bedoren [o:]
een bedoren [o:]
een bedoren [o:]
jmdn einschläfern [jmdn beruhigen]
een bedoren [o:]
jmdn versöhnen [jmdn besänftigen]
een bedoren [o:]
sich abregen
sik bedoren [o:]
sich abregen
sik bedoren [o:]
sich beruhigen
sik bedoren [o:]
sich chillen
sik bedoren [o:]
welche abwiegeln [allg: welche beschwichtigen]
wölk/welk bedoren [o:]
zum Seitenanfang