SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Einfriedigung [geschlossene geflochtene Umzäunung]
Flechtwand f, Pl.: Flechtwänn
Einhegung [geschlossene geflochtene Umzäunung]
Flechtwand f, Pl.: Flechtwänn
Einzäunung [geschlossene geflochtene Umzäunung]
Flechtwand f, Pl.: Flechtwänn
Umzäunung [geschlossene geflochtene Umzäunung]
Flechtwand f, Pl.: Flechtwänn
Zaun [geschlossene geflochtene Umzäunung]
Flechtwand f, Pl.: Flechtwänn
zum Seitenanfang