SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn ernennen
een beropen
jmdn ernennen
een bestellen
jmdn ernennen
een bestimmen
jmdn ernennen
een benömen
jmdn zu etw ernennen
een as wat beropen
jmdn zu etw ernennen
een as wat bestimmen
jmdn zu etw ernennen
een to wat maken
jmdn zu etw ernennen
een as wat bestellen
jmdn zu etw ernennen
een as wat benömen
zum Seitenanfang