SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Adjektive und Adverbien
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
groß [großspurig, angeberisch]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
großspurig [großtuerisch u. eingebildet]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
dickdoersch [ɔʊ]
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang