SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Leidsfro f vun de Arbeitsgrupp, Pl.: Leidsfroens vun de Arbeitsgrupp/~en
Leidsfro f, Pl.: Leidsfroens
Leidsfro f, Pl.: Leidsfroens
zum Seitenanfang