SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Adjektive und Adverbien
ansmeert
betrogen [bes. beim Spiel]
beschummelt
betrogen [bes. beim Spiel]
schummelt
betrogen [bes. beim Spiel]
anmeiert
överdüvelt
rinleggt
anföhrt
belackmeiert
anschummelt
inseept
bescheten [e:] (salopp)
anscheten [e:] (salopp)
anmichelt
överdrümpelt (hamb)
överdümpelt (hamb)
zum Seitenanfang