SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Konferenz f vun de Ümweltministers, Pl.: Konferenzen ...
Ümweltministerkonferenz f, Pl.: Ümweltministerkonferenzen
Kunferenz f vun de Ümweltministers, Pl.: Kunferenzen ...
Ümweltministerkunferenz f, Pl.: Ümweltministerkunferenzen
zum Seitenanfang