SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Rohling [Mensch]
Bullerjahn m, Pl.: Bullerjahns
Rohling [Mensch]
Bullerballer m, Pl.: Bullerballers
Rohling [Mensch]
Flotz m, Pl.: Flotzen
Rohling [Mensch]
Ruppsack m, Pl.: Ruppsäck
Rohling [Mensch]
Flöötz [ø:] m, Pl.: Flöötzen
Rohling [Mensch]
Graveljahn m, Pl.: Graveljahns
Rohling [Material]
Warkstück n, Pl.: Warkstücken
zum Seitenanfang