SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Huushooltsopstellen f, Pl.: Huushooltsopstellen/~s
Huushooltsupstellen f, Pl.: Huushooltsupstellen/~s
Huusholtsopstellen f, Pl.: Huusholtsopstellen/~s
Huusholtsupstellen f, Pl.: Huusholtsupstellen/~s
Etatopstellen f, Pl.: Etatopstellen/~s
Etatupstellen f, Pl.: Etatupstellen/~s
zum Seitenanfang