SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
de ganze/hele Snitt m, Pl.: de ganzen/helen Sneed/Snidden
Samtsnitt m, Pl.: Samtsneed/~snidden
de ganze/hele Winst f+m, Pl.: de ganzen/helen Winsten
Samtwinst f+m, Pl.: Samtwinsten
de ganze/hele Gewinst f+m, Pl.: de ganzen/helen Gewinsten
Samtgewinst f+m, Pl.: Samtgewinsten
zum Seitenanfang