SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Kiekricht f, Pl.: Kiekrichten
Aspekt m, Pl.: Aspekten
Blickwinkel m, Pl.: Blickwinkels
Sicht f, Pl.: Sichten
Sichtwies f, Pl.: Sichtwiesen
Standpunkt m, Pl.: Standpünkt/~punkten
zum Seitenanfang